1 3 A to Z Magic Facebook Page 5
生日會表演 場地佈置 充氣彈床 興趣班 攤位遊戲 其他表演 關於我們
     
     
 
充氣彈床
     
     
 
歷奇障礙賽
 
人數 5人
尺寸 長5.6m x 闊2.5m x高1.9m
  (長18.4尺 x 闊8.2尺 x 高6.2尺)
工作人員 1名
   
   
   
彈彈跳城堡
 
人數 5人
尺寸 長4.1m x 闊3.8m x高3.3m
  (長13.4尺 x 闊12.5尺 x 高10.8尺)
工作人員 1名
   
   
   
歷奇大毛毛蟲
 
尺寸 長16m x 闊7.5m x高4.3m
  (長53尺 x 闊24.5尺 x 高14.2尺)
  通道闊2.5m (8尺)
工作人員 3-5名
風機 900Wx2 220V
   
歷奇小毛毛蟲
 
尺寸 長19.6m x 闊4m x 高3m
  (長65尺 x 闊13尺 x 高10尺)
  通道闊1.8m (6尺)
工作人員 3-5名
風機 900Wx2 220V
   
彈彈跳歡樂谷
 
人數 12人
尺寸 長8.3m x 闊4.6m x 高5.35m
  (長27尺2寸 x 闊15尺 x 高17尺6寸)
風機 900Wx2 220V約10A電流, 使用一個13A方腳插蘇
   
彈彈跳海洋世界
 
人數 8人
尺寸 長7.3m x 闊4.3m x 高4m
  (長24尺 x 闊14尺2寸x 高11.5尺)
風機 一台900W 220V約5A電流, 使用一個13A方腳插蘇
   
彈彈跳魔法堡
 
人數 8人
尺寸 長5m x 闊5m x 高4m
  (長16.5尺 x 闊16.5尺 x 高13尺3寸)
風機 一台, 電源220V約5A電流, 使用一個13A方腳插蘇
   
彈彈跳森林激流
 
人數 10人
尺寸 長8m x 闊6m x 高6m
  (長27尺 x 闊20尺 x 高20尺)
風機 2個 220V約10A電流, 使用一個13A方腳插蘇
   
   
   
   
 
     
生日會 場地佈置 充氣彈床 興趣班 攤位遊戲 其他表演
 
19

Copyright © 2008-2014 A to Z Magic Company. All rights reserved.

20